REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ

Proč jsou revize nutné?

• Dle platných zákonů a nařízení, je každý provozovatel elektrického zařízení (podnikatel) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610
• Zjistí, je-li vaše elektroinstalace v pořádku a bez závad.
• Ochrání vás před případným úrazem elektrickým proudem
• Sníží riziko nebezpeční požárů
• Revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky
• V případě požáru, úrazu el. proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
• Protože Vám může kontrolní orgán ( Inspektorát práce ) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb

Revize elektrických zařízení

• Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Pro revize elektrických zařízení ( el. instalace ) platí ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.
• Revize rozlišujeme na VÝCHOZÍ a PRAVIDELNÉ.
• VÝCHOZÍ revize se provádějí před uvedením nového zařízení do provozu.
• PRAVIDELNÉ revize se provádějí během provozu elektrického zařízení ve stanovených lhůtách.
• LHŮTY revizí jsou různé a pohybují se od jednoho roku do 5 let, v závislosti na umístění el. zařízení, povaze skladovaných či zpracovávaných látek apod. Pro běžné kancelářské budovy, restaurace, dílny apod. platí lhůta 5 let.
• CENY:Ceny revizí el. instalací se pohybují v závislosti na rozsahu revidovaného zařízení a podmínkách revize.

Revize hromosvodů dle ČSN 34 1390 resp. EN 62305-1 – 4

• Změnila se požadavky na požadavky systému ochrany před bleskem. Proto je nutné si nechat prověřit váš hromosvod. V případě zásahu do vašeho objektu a případným škodám, by vám pojišťovna nemusela vyplatit způsobené škody v plné výši. Nechte si raději hromosvod prověřit!
• Je nutné vyhodnocení potřeby ochrany před bleskem metodou ocenění rizika
• Nové jsou čtyři hladiny ochrany staveb před bleskem
• Dále jsou zde požadavky na ochranu el. zařízení a elektron. zařízení ve stavbách proti přímím účinkuům bleskového proudu i proti účinkům magnetických polí vyvolaných bleskem pomocí pospojování, vedení tras, megnetických stínění a přepěťových ochraných zařízení.
• Revize hromosvodů také rozlišujeme na výchozí a pravidelné
• Revize hromosvodu bytové a kancelářské domy-revize hromosvodu hotely a ubytovny
• Revize hromosvodů školy-revize hromosvodu školky-revize hromosvodu jesle (ochrana před bleskem)
• Revize rodinných domů,rekreačních chat, chalup, anteních systému apod.
• Hromosvod musí mít dle vyhlášky instalovány zejména ty budovy, kde opravdu existuje reálné nebezpečí a kde by mohl blesk ohrozit život a zdraví osob nebo způsobit značné majetkové škody. Jedná se například o činžovní domy, školské či zdravotnické budovy, průmyslové objekty, stavby převyšující okolí, postavené na návrší apod. Záleží na odpovědnosti každého z nás, zda na svém rodinném domě, chatě či chalupě nechá nainstalovat hromosvodní soustavu.
• Samotný hromosvod je většinou konstruován především na ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku. Existuje i vnitřní složka ochrany proti atmosférické elektřině – bezpečnost Vám zajistí revizi hromosvodu a revize elektroinstalace
• Provádíme vyzuální revize, měření pospojování, měření odporu zemniče a spojů
• Provádíme revize po úderu bleskem, kde je nezbytné revizi udělat